Vedtægter

§1

Foreningens navn er Assens Gymnastikforening, stiftet d. 29. marts 1971 som en videreførelse af gymnastikafdelingen under Assens Gymnastik og Idrætsklub (stiftet d. 31. januar 1897, opløses igen d. 8. december 1970).

Assens Gymnastikforening er medlem af DGF og DGI.

Assens Gymnastikforening er hjemmehørende i Assens Kommune.

§2

FORMÅL
Foreningens formål er at udbrede interesse og glæde for gymnastik og anden fysisk aktivitet, samt højne det sociale samvær under betryggende rammer.

§3

ORGANISATION
Foreningens myndighed er: Generalforsamlingen og bestyrelsen.

§4

MEDLEMMERNE
Som medlemmer kan alle optages, såvel aktive som passive, der anerkender klubbens love samt de love og vedtægter, der er gældende for de forbund som klubben til en hver tid er tilknyttet.

§5

UDELUKKELSE
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Eventuelle udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på den først kommende ordinære generalforsamling.

§6

KONTIGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingent for hvert regnskabsår.

Kontingent betales senest 4. undervisningstime.

Manglende betaling kan medføre udelukkelse af foreningen.

§7

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af minimum 5 personer, som vælges for en toårig periode.

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, hver gang de er på valg, dog kan formand og kasserer ikke være på valg samme år.

Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage valg.

Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, er formandens stemme afgørende ved afstemning, hvis denne måtte være uafgjort.

For en etårig periode vælges 2 suppleanter. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen er denne på valg på samme tidspunkt som det medlem suppleanten afløser.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.

Nyt 27. februar 2017: Den siddende bestyrelse op til en generalforsamling, fortsætter til og med lokalopvisningen og en evt. DGI opvisning og først derefter tiltræder den nye bestyrelse. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer deres anbringelse.

Bestyrelsen kan tildele fuldmagt til foreningens konti til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen beslutter om der kan disponeres alene eller det kan ske i forening.

Nyt 27. februar 2017: Valgte suppleanter opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder og arrangementer, for derved at få et indblik i foreningens aktiviteter.

§8

REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

For en toårig periode vælger generalforsamlingen en revisor og for en etårig periode 1 revisorsuppleant.

Regnskabet skal være revideret senest 3 dage før generalforsamlingen.

§9

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Generalforsamling varsles på de sociale medier via Assens Gymnastikforenings hjemmeside og foreningens Facebook side senest 8 dage før generalforsamling. (ændring fra 27 februar 2017: Generalforsamling indvarsles skriftligt senest 8 dage før i de lokale dagblade.) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Der skal være skriftlig afstemning, når blot 1 medlem forlanger det, ellers ved almindelig håndsoprækning. Generalforsamlingen træffer alle sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, undtaget hvor andet er fastsat i lovene.

For at modtage valg til bestyrelsen eller anden tillidspost indenfor foreningen skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftlig tilsagn fra foreslåede ikke tilstedeværende personer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremføres før handlingens begyndelse for at have gyldighed.

Dagsorden: 1) Velkommen 2) Valg af dirigent 3) Valg af protokolfører 4) Formandens beretning 5) Kassereren oplæser det reviderede regnskab 6) Valg af bestyrelse og suppleanter 7) Valg af revisor og revisorsuppleant 8) Indkomne forslag 9) Eventuelt

§10

STEMMEBERETTIGEDE
Stemmeberettigede er passive samt alle aktive medlemmer over 14 år.

Forældre til aktive børn under 14 år har en stemme pr. barn.

Man er først valgbar når man er fyldt 18 år.

§11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftlige motiverede krav derom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§12

LOVÆNDRING
Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med lovlig indvarsling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§13

OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Eventuelle midler skal gå til andet frivilligt i Assens Kommune.