Vedtægter

§1

Foreningens navn er Assens Gymnastikforening, stiftet d. 29. marts 1971 som en videreførelse af gymnastikafdelingen under Assens Gymnastik- og Idrætsklub. (Stiftet d. 31. januar 1897, opløses igen d. 8. december 1970)

§2

FORMÅL
Foreningens formål er at udbrede interesse og glæde for gymnastik og anden fysisk aktivitet, samt højne det sociale samvær under betryggende rammer.

§3

ORGANISATION
Foreningens myndighed er: Generalforsamlingen og bestyrelsen.

§4

MEDLEMMERNE
Som medlemmer kan alle optages, såvel aktive som passive, der anerkender klubbens love samt de love og vedtægter, der er gældende for de forbund som klubben til enhver tid er tilknyttet.

§5

UDELUKKELSE
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens eller dens formål. Eventuelle udelukkende medlemmer kan få deres sag optaget på den første ordinære generalforsamling.

§6

KONTIGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingent for hvert regnskabsår.

Kontingent betales senest 4. undervisningstime.
Manglende betaling kan medføre udelukkelse af foreningen.

§7

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for en toårig periode.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, hver gang de er på valg, dog kan formand og kasserer ikke være på valg samme år.
Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, er formandens stemme afgørende ved en afstemning, hvis denne måtte være uafgjort.
For en etårig periode vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

§8

REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår går 1/1 til 31/12.

For en toårig periode vælger generalforsamlingen 1 revisor og for en etårig periode 1 revisorsuppleant.

Regnskabet skal være revideret senest 3 dage for generalforsamlingen.

§9

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 8 dage før i de lokale dagblade.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Der skal være skriftlig afstemning, når blot 1 medlem forlanger det, ellers ved almindelig håndsoprækning.
Generalforsamlingen træffer alle sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, undtagen hvor andet er fastsat i lovene.

For at modtage valg til bestyrelsen eller anden tillidspost indenfor foreningen skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftlig tilsagn fra foreslåede ikke tilstedeværende personer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremføres før forhandlingens beyndelse for at have gyldighed.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Kassereren oplæser det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse + suppleanter
7. Valg af revisor + suppleant
8. Eventuelt

§10

STEMMEBERETTIGEDE
Stemmeberettigede er passive samt alle aktive medlemmer over 14 år.
Forældre til aktive børn under 14 år, har en stemme pr. barn.
Man er først valgbar når man er fyldt 18 år.

§11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftligt motiverede krav derom.

Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§12

LOVÆNDRING
Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med lovlig indvarsling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§13

OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2. generalforsamling med 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Eventuelle aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.